جوش نخوردن استخوان نازک نی درساق پا

استخوان های ساق درشت نی (تیبیا) و نازک نی (فیبولا) هستند و در اغلب شکستگی های ساق هر دو این استخوان ها شکسته میشوند. با این حال در درمان این شکستگی ها تاکید بیشتر پزشک معالج بر شکستگی استخوان درشت نی است. علت اینست که استخوان درشت نی بسیار از نازک نی قویتر بوده و قسمت عمده وزن بدن به توسط درشت نی تحمل میشود بنابراین کارکرد ساق بیشتر به عهده این استخوان است.

در عمل جراحی شکستگی های ساق گرچه هر دو استخوان آن شکسته اند، در غالب موارد پزشک جراح فقط استخوان درشت نی را جااندازی کرده و آنرا با پیچ و پلاک یا میله داخل استخوانی فیکس کرده و کاری با استخوان نازک نی ندارد. در این موارد ممکن است شکستگی استخوان درشت نی به خوبی جوش خورده ولی شکستگی نازک نی یا جوش نخورده باقی مانده و یا کج جوش بخورد.

این جوش نخوردن یا کج جوش خوردن استخوان نازک نی در غالب اوقات مشکلی برای بیمار ایجاد نکرده و علامتی نخواهد داشت. این موارد نیازی هم به درمان نخواهند داشت. با این حال در بعضی موارد بخصوص مواقعی که شکستگی استخوان نارک نی در پایین آن یعنی در بالای مچ پا ایجاد میشود جوش نخوردن استخوان یاکج جوش خوردن آن ممکن است با مشکلاتی برای بیمار همراه شود. این موارد نیاز به درمان دارند.