درمان جراحی شکستگی استخوان ساعد

علت درد بعد از درمان جراحی شکستگی استخوان ساعد


استفاده از پین در درمان شکستگی های استخوان رادیوس یا زند زبرین معمولا برای شکستگی های این استخوان در نزدیک مچ دست معمول است. این شکستگی ها را کالیس مینامند. درمان آن دسته از شکستگی های کالیس که با جابجایی همراه بوده و ناپایدار هستند جااندازی قطعات شکسته شده و فیکس کردن آنها با پین و سپس گچ گیری است.

پین و گچ معمولا به مدت شش هفته باقی مانده و سپس خارج میشوند. درد شکستگی معمولا بعد از چند روز از بین میرود. باقی ماندن درد شکستگی کالیس بعد از دو هفته غیر طبیعی است. این درد میتواند به علت عفونت محل پین گذاری ایجاد شده باشد. پین هایی که برای بیحرکت کردن قطعات شکستگی بکار برده میشوند از راه پوست وارد استخوان شده و سر آنها در بیرون از پوست باقی میماند. به همین علت احتمال عفونت آنها وجود دارد.

در صورت شک به عفونت پزشک معالج قسمتی از گچ را در محل پین ها باز کرده و محل ورود پین ها به پوست را بازدید میکند.

همانطور که گفته شد مدت بیحرکتی در شکستگی کالیس معمولا شش هفته است و باز کردن گچ قبل از این زمان ممکن است موجب جابجا شدن مجدد قطعات شکستگی شود.

بعد از باز شدن گچ، مچ دست بیمار دچار قدری محدودیت حرکت خواهد بود. به همین علت بیمار باید تا حرکاتی را انجام دهد تا این خشکی مفصلی برطرف شود. این حرکات نرمشی تحت نظر پزشک ارتوپد و یا فیزیوتراپ صورت میگیرند. معمولا چند هفته طول میکشد تا بیمار بتواند با انجام نرمش های  مچ دست خود را نرم و قابل انعطاف کند. بنابراین هدف از فیزیوتراپی بعد را بازکردن گچ بیشتر برگرداندن دامنه حرکتی مفصل مچ دست به وضعیت قبل از شکستگی است.

زمان ورزش کردن بعد از جراحی شکستگی استخوان ساعد


شکستگی استخوان های ساعد در افراد بزرگسال وقتی با جابجایی همراه است معمولا نیاز به درمان جراحی دارد. در این درمان استخوان ها بعد از جااندازی به توسط پلاک فیکس و بیحرکت میشوند. بعد از انجام عمل جراحی معمولا پزشک معالج کل اندام فوقانی را در یک آتل بلند قرار میدهد. این آتل موجب کاهش درد شده و به کاهش تورم ساعد بعد از شکستگی و عمل جراحی کمک میکند.

آتل معمولا بعد از یکی دو هفته خارج شده و حرکات آرنج، ساعد و مچ دست بیمار شروع میشود. بعد از آتل نیازی به گچ گیری نیست و همانطور که گفته شد خود آتل بیش از یکی دو هفته باقی نمیماند.

جوش خوردن استخوان های ساعد بعد از عمل جراحی معمولا به 3-2 ماه زمان نیاز دارد. بعد از این زمان فرد میتواند فعالیت های روزمره با با دستش انجام دهد ولی برای انجام فعالیت های ورزشی معمولا به زمان بیشتری نیاز است.

برای اینکه فرد بتواند فعالیت های سنگین ورزشی را انجام دهد ابتدا باید با انجام نرمش های کششی قابلیت انعطاف مفاصل اندام فوقانی بخصوص آرنج و مچ دست را به حالت قبل از شکستگی برگرداند. همچنین بیمار باید نرمش های تقویتی را برای قویتر کردن عضلات ساعد انجام دهد. بعد از بازگشت توانایی انعطاف مفاصل و افزایش قدرت عضلات، فرد میتواند فعالیت های ورزش را که قبل از شکستگی داشت انجام دهد.

منبع:ایران ارتوپد1و2