تشخیص و درمان انحراف ستون فقرات (اسکولیوز)

 علل‌ اسکولیوز( انحراف ستون فقرات)

معمولاً ناشناخته‌ است‌. درمان اسکولیو با فیزیوتراپی پیشرفته انجام می شود. اسکولیوز گاهی‌ نتیجه‌ موارد زیر است‌:

  • بیماری‌های‌ دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌، نظیر فلج اطفال یا دیستروفی عضلانی
  • نقایص‌ مادرزادی‌ ستون فقرات
  • نابرابری‌ طول‌ پاها
  • عوامل تشدید کننده بیماری
  • سابقه‌ خانوادگی‌ اسکولیوز