تغییر شکل در قسمت قدامی پا (برعکس پاچنبری)

عارضه نسبتاً شایعی که در نظر اول ممکن است با پای چنبری اشتباه گردد، متاتارسوس ادداکتوس(Metatarsus Adductus) نام دارد ولی با معاینه دقیق پا معلوم می شود که تغییر شکل فقط در قسمت قدامی پا بوده و بر خلاف پاچنبری تاندون آشیل کوتاه نبوده و پاشنه به داخل نچرخیده است. تغییر شکل در قسمت قدامی پا، گرچه از بدو تولد وجود دارد، ولی ممکن است تا موقع راه افتادن تشخیص داده نشود. این کودکان در موقع راه رفتن پنجه پای خود را به داخل می گذارند. در معاینه فیزیکی قسمت جلوی پا به داخل چرخیده و مختصری سوپیناسیون قرار دارد. پاشنه این بیماران در وضعیت طبیعی بوده و یا در مختصروالگوس قرار دارد (بر خلاف پاچنبری).

معاینه مفاصل ران این کودکان الزامی است، چه وجود دیسپلازی مفصل ران در این بیماران بیش از دیگران است. این تغییر شکل، در بعضی از بیماران به طور پاسیو قابل اصلاح است.

درمان تغییر شکل در قسمت قدامی (برعکس پاچنبری)


گرچه تغییر شکل در تعداد قابل توجهی از این کودکان خود به خود اصلاح می شود ولی با توجه به اینکه تغییر شکل در تعدادی از بیماران باقی مانده و امکان تشخیص اینکه تغییر شکل در کدامیک از کودکان باقی می ماند وجود ندارد، باید آن را درمان نمود.
در مواردی که تغییر شکل در قسمت قدامی پا خفیف بوده و به طور پاسیو قابل اصلاح است کافی است روزی چند مرتبه در ضمن شیر دادن، قسمت جلوی پا را به داخل کش داد و تغییر شکل را اصلاح کرد. در مواردی که تغییر شکل در قسمت قدامی پا شدید بوده و به طور پاسیو اصلاح پذیر نباشد با چند جلسه گچ گیری می توان آن را اصلاح کرد. پس از اصلاح، استفاده از کفش طبی ضروری است.
درمواردی که نتوان پا را با Manipulation یا گچ گیری اصلاح نمود باید از عمل جراحی برای درمان تغییر شکل در قسمت قدامی پا استفاده کرد.