تومورهای دست(گزانتوم ،گانگلیون ،گلوموس ،کندروم)

تومورهای دست که در اکثر موارد خوش خیم اند نسبتاً شایع هستند و ممکن است تومورهای دست،مربوط به بافت نرم و یا استخوان ها باشند.

تومورهای بافت نرم دست


شایع ترین تومورهای بافت نرم دست عبارتند از: گزانتوم، گانگلیون (غلیظک) و تومور گلوموس.

تومور گزانتوم دست (Xantoma)

گزانتوم یا تومور با یاخته غول پیکر (Giant Cell Tumor) شایع ترین تومور بافت نرم دست است. منشأگزانتوم دست بیشتر نیام وترهای خم کننده و یا بازکننده انگشتان و یا بافت لیفی است. اندازه تومور گزانتوم، به اندازه یک نخود کوچک تا یک فندق متغیر است، قوام آن سفت می باشد و کناره های تومور گزانتوم دست مشخص اند. تومور گزانتوم دست به استخوان چسبندگی ندارد و بدون درد است.

درمان تومور گزانتوم دست

درمان گزانتوم با برداشتن تومور گزانتوم به وسیله عمل جراحی است.

تومور گانگلیون دست (Ganglion)

شیوع آن در دست کمتر از گانگلیون مچ دست است و علایم و درمان شبیه به گانگلیون مچ دست است. شایع ترین محل گانگلیون در دست قاعده انگشتان در مجاورت کپسول مفصل متاکارپوفالانژیال در کف دست می باشد.

تومور گلوموس دست (Glomus Tumor)

گلوموس ،توموری است خوش خیم که منشأ آن سلولهای سرخرگی- عصبی- عضلانی پوست که تنظیم کننده حرارت پوست هستند، می باشد. تومور گلوموس دست غالباً از یک نخود کوچکتر است و پوست رویگلوموس دست آبی رنگ است. گلوموس دست اغلب در زیر ناخن به وجود می آید و گاه گلوموس دست باعث خوردگی استخوان می شود. از علایم برجسته تومور گلوموس دست درد و حساسیت نسبت به سرماست و فشار روی گلوموس دست ،باعث درد شدید می شود.

درمان تومور گلوموس دست

درمان تومور گلوموس دست ،برداشتن تومور به وسیله عمل جراحی است.

تومورهای استخوانی دست


شایع ترین تومور استخوانی دست کندروم است

تومور کندروم دست (Enchondroma)

کندروم تومور خوش خیم استخوانی است که به تدریج بزرگ می شود وباعث نازک شدن قشر استخوان می شود. تومور کندروم دست معمولاً بدون درد است و شکایت عمده بیمار مبتلا به تومور کندروم دست تغییر شکل استخوان مبتلا و یا شکستگی مرضی آن است. اصولاً تومورهای غضروفی استخوانهای دست در اکثر موارد خوش خیم هستند مگر خلاف آن ثابت شود.

علائم تومور کندروم دست

یک ضایعه لیتیک با حدود اسکلروتیک که در داخل آن کلسیفیکاسیونهای ریز دیده می شود می تواند باعث اتساع کورتکس شود.

درمان تومور کندروم دست

درمان تومور کندروم دست با تخلیه و تراشیدن تومور کندروم (کورتاژ) دست و پر کردن حفره حاصل با استخوان اسفنجی است. گاهی به دنبال شکستگی و بی حرکتی به منظور درمان تومور کندروم ، پس از جوش خوردن حفره پر می شود که در این صورت نیاز به درمان دیگری نیست. در صورت عدم پر شدن نیاز بهکورتاژ و گرافت استخوانی می شود.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها