درد زانو در ورزشکاران

آسیبهای زانو یاحاد هستند یعنی بطور ناگهانی روی داده و بطور حاد درد ایجاد شده است یا مزمن بوده ودر اثر استفاده بیش از حد از زانو ایجاد شده اند وبطور تدریجی با گذشت زمان بروز نموده اند. اگر درد حاد زانو بطور مناسب درمان نشود می تواند مزمن شود. همینطور اگر درد مزمن زانو بطور ناگهانی شدید شود بعنوان درد حاد در نظر گرفته می شود.

آسیب های زانو در ورزشکاران یکی از شایع ترین علل مراجعه ورزشکاران به کلینیک طب فیزیکی وتوانبخشی می باشد .به همین جهت به بررسی علل این مسئله می پردازیم.

درد پشت زانو:

علل شایع درد پشت زانو در ورزشکاران عبارتند از:

کیست بیکر که یک تورم بخصوص پشت زانو است وبدلیل آسیب دیگری در زانو ایجاد می شود که منجر به درد پشت زانو می گردد.

تاندونیت همسترینگ که التهاب تاندون همسترینگ در پشت زانو است واز علائم آن زانو درد در ناحیه اتصال تاندون عضلات همسترینگ است.این مسئله معمولا یک آسیب ناشی از استفاده بیش از حد از زانو است و علائم آن بتدریج ظاهر می شوند.

آسیب رباط (لیگامان )صلیبی خلفی:

درد مفصل زانو وهمچنین درد در قسمت پشت زانو است که بدلیل خم شدن نادرست زانو (هیپراکستانسیون) بدلیل وارد شدن نیرو یا هنگام چرخیدن ایجاد می شود.

● تاندینوپاتی عضله دوسر ران( بیماری تاندون بای سپس فموریس):

یک بیماری ناشی از استفاده بیش از حد است که در قسمت خلفی خارجی زانو باعث ایجاد درد می شود.تاندون بای سپس فموریس یکی ازتاندون های همسترینگ است. این تاندون می تواند در محل اتصال به پشت مفصل دچار التهاب شود.

علل درد کشکک زانو در ورزشکاران:

درد کشکک زانو یا پاتلا ،در قسمت جلو زانو روی می دهد وبعنوان درد قدامی زانو شناخته می شود.درد در پشت کشکک زانو بعنوان سندرم درد پاتلا یا" زانوی دوندگان "نامیده شده است.

در دختران ورزشکاران جوانتر ، بیماری کندرومالاسی پاتلا (نرمی غضروف کشکک زانو)علت شایع درد زیر کشکک زانو است.

درد در قسمت پائین کشکک زانو معمولا بعلت تاندونیت پاتلا است وبه نام زانوی پرشکاران(بیماری زانوی ناشی از پریدن) نامیده می شود. این بیماری و همچنین اکثر دردهای ناحیه جلو زانو بعلت آسیب ناشی از استفاده بیش از حد از زانو ایجاد میشوند و علائم آنها بتدریج ظاهر می شود.

بورسیت پره پاتلار(Housemaids Knee) :

یک حالت التهابی در بورس می باشد که اغلب ناشی از فشار یا زانو زدن است.بورس کیسه ای کوچک پر از مایع در محل مفصل است که باعث لوبریکاسیون بین استخوان وتاندون در محل مفصل می شود.

علل ورم زانو در ورزشکاران:

ورم زانو در افراد ورزشکار معمولا علامتی از ایجاد آسیب یا کشیدگی زانو است که باعث آسیب به رباطها (لیگامان ها) ودیگر ساختمان های زانو می شود.

شایع ترین آسیب وارده به مفصل زانو،کشیدگی رباط صلیبی قدامی یا آسیب aclاست.

آسیب رباط داخلی زانو(لیگامان مدیال) در طرف داخل زانو که می تواند همراه آسیب غضروف منیسک زانو هم ایجاد گردد.

آسیب رباط طرف بیرونی زانو(لیگامان لترال) می تواند باعث ایجاد درد در قسمت بیرونی زانو شود.

اگر ورم زانو بتدریج ایجاد شده باشد ،شایع ترین علت آن می تواند آرتریت(التهاب مفاصل) و یا اگر در پشت زانو ورم دیده شود ،علت شایع آن، آن کیست بیکر است.همچنین سینوویت زانو (التهاب غشای سینوویوم)یا اجسام شل درون مفصل زانو می توانند علت تورم باشند.

علل درد قسمت طرفی بیرونی زانو در ورزشکاران:

سندرم ایلیوتیبیال باند،شایع ترین علت درد قسمت طرفی یا لترال زانو است ونام دیگر آن زانوی دوندگان می باشد. علت این بیماری زانو،استفاده بیش از حد است که بعلت دویدن ایجاد می شود. ودر طی دویدن بتدریج درد آن شروع می شود وهمچنین با استراحت بتدریج درد رفع می گردد ومجددا با دویدن دوباره درد شروع می شود..

کشیدگی رباط طرف بیرون زانو(لترال لیگامان ) وآسیب غضروف منیسک در لترال زانو هر دو مثالهایی از آسیب های حاد وناگهانی زانو هستند که در نتیجه آنها درد قسمت طرف بیرونی زانو ایجاد می شود.آسیب منیسک در سمت لترال زانو دردی ایجاد می کند که موقع چمباتمه زدن شدیدتر می شود.

التهاب غضروف زانو می تواند همچنین باعث درد بر روی قسمت بیرونی زانو شده و شروع آن تدریجی است.

علل درد طرف داخلی زانو:

شایعترین علت درد طرف داخلی زانو(درد مدیال)، کشیدگی رباط طرف داخل زانو(لیگامان مدیال زانو) است. یک کشیدگی عارضه دار طرف داخل زانو می تواند همراه آسیب غضروف زانو یا کشیدگی رباط صلیبی قدامی(acl) روی دهد. التهاب غضروف می تواند تدریجی باشد واین مسئله هم از علل درد قسمت طرف داخل زانو است.

درد زانو در کودکان ورزشکار:

درد زانو در کودکان اغلب همگام با رشد بدنی آنها روی می دهد.بیماری اسگود شلاتر ،بیماری است که در قسمت جلو زانو در محل اتصال تاندون کشکک(یا لیگامان پاتلا) به قسمت برجسته در بالای استخوان ساق پا(استخوان تیبیا)، باعث ایجاد درد می شود.

درد زانو در ورزشکاران دونده:

ورزشکارانی که مرتبا ورزش و را انجام می دهند وهمینطور افرادی که مثلا در کنار جاده ها بطور منظم انجام ورزش دو را در برنامه ورزشی خود دارند،گاهی اوقات زانو درد را تجربه می کنند.

آسیب های زانو در دوندگان اغلب از نوع آسیب استفاده بیش از حد است. این آسیب بتدریج با گذشت زمان ایجاد می شود علل آن ، تمرین بیش از حد ،بیومکانیک ضعیف پا یا کفش نامناسب برای دویدن است.

اصطلاح زانوی دوندگان به دو بیماری زیر گفته می شود:

1-سندرم درد پاتلا: در این بیماری کشکک زانو بطور نادرستی در مقابل استخوان زیر آن حرکت می کند وباعث درد کشکک زانو می شود.

2- سندرم ایلیو تیبیال باند : باعث درد در قسمت طرفی وبیرونی زانو می شود .علت آن سایش تاندون بلند، بر روی استخوان در قسمت طرف خارجی زانو است.

ایندو آسیب گفته شده در بالا،بعلت استفاده بیش از حد در دوندگان ،باعث ایجاد درد زانو می شود و همراه با تاندونیت پاتلا یا " بیماری زانوی پرش کنندگان "که دردی در قسمت پائین کشکک زانو ایجاد می کند ،از شایع ترین علل درد زانو در دونده ها هستند.

برای درمان زانودرد کلیک کنید