دررفتگی زانو

در رفتگی زانو یکی از اورژانس ترین تروماهای ارتوپدی می باشد. زیرا در صورت تأخیر در تشخیص و جااندازی، احتمال آسیب شریان پوپلیتئال و قطع اندام وجود دارد. عامل مولد دررفتگی غالباً ضربه شدید ناشی از تصادف اتومبیل است، زیرا زانو زمانی دچار در رفتگی می شود که نه تنها رباطهای متقاطع بلکه رباطهای طرفی نیز پاره شده باشند.

نشانه های بالینی در رفتگی زانو

در اکثر موارد دررفتگی زانو در محل حادثه ضمن جابجا کردن بیمار جا افتاده است. در صورتی که دررفتگی جا نیفتاده باشد، در مشاهده تورم و تغییر شکل زانو وجود دارد.

حرکات زانو محدود و فوق العاده دردناک اند.

ضایعات عروقی و یا فشار روی عروق خونی ممکن است باعث اختلال در جریان خون اندام شود. همچنین معاینه عصبی این بیماران ضروری است، زیرا ممکن است یک یا هر دو شاخه عصب سیاتیک در اثر این در رفتگی صدمه ببیند.

رادیوگرافی به تشخیص در رفتگی و نوع آن کمک می کند.