دررفتگی و شکستگی آرنج (در اثر تصادف)

دررفتگی آرنج و شکستگی آن اکثراً در اثر برخورد آرنجی که از پنجره اتومبیل بیرون است با اتومبیل دیگر به وجود می اید و در کشورهای اروپایی که از اتومبیل های کوچک استفاده می کنند، به مراتب بیش از امریکاست که از اتومبیل های بزرگ استفاده می شود. گاه ضربه وارده به آرنج به قدری شدید است که باعث شکستگی آرنج در زائده اوله کرانون، زائده کرونوئید، شکستگی سر رادیوس و پارگی رباط های طرفی آرنج می گردد. تشخیص و درمان به موقع شکستگی آرنج می‌تواند احتمال بروز عوارض و ناتوانی‌های بعدی آن را کاهش دهد.

درمان شکستگی دررفتگی هولناک آرنج

درمان شکستگی آرنج جراحی است. زائده اول کرانون (منقاری) و کرونوئید باید جا انداخته و ثابت شود. در صورتی که شکستگی سر رادیوس قابل ثابت کردن باشد آنرا با پیچ ثابت نموده ولی اگر چند تکه ای بوده و امکان ثابت کردن وجود نداشته باشد، آنرا بردشاته و با سرمصنوعی رادیوس که بدین منظور ساخته شده جایگزین کرده، در رفتگی را جا انداخته و رباطهای آسیب دیده را ترمیم می کنیم.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها