شکستگی و دررفتگی استخوان کف دست

شکستگی و در رفتگی استخوان کف دست عبارتند از :

الف) شکستگی تنه استخوان کف دست (Metacarpal Shaft Fracture)

ب) شکستگی گردن استخوان کف دست (Metacarpal Neck Fracture)

ج) دررفتگی بین استخوان کف دست و مچ دست (Carpometacarl (CMC) Dislocation)

د) دررفتگی مفاصل انگشتان (Metacarpophalangeal (MP)Dislocation)

شکستگی کف دست (تنه استخوان)


شکستگی تنه استخوان های کف دست بیشتر در اثر ضربه مستقیم به وجود می آید و اکثراً عرضی و گاه با ضایعات پوستی همراه است. گاه پیچ خوردن (Rotation) ممکن است باعث شکستگی تنه استخوان کف دست شود که در این صورت شکستگی از نوع مارپیچی است.

نشانه های شکستگی کف دست(تنه استخوان)

تورم، حساسیت موضعی و گاه تغییر شکل استخوان شکسته از علایم شکستگی تنه استخوان کف دست به شمار می روند. رادیوگرافی برای تشخیص شکستگی تنه استخوان کف دست ضروری است.

درمان شکستگی کف دست(تنه استخوان)


در درمان شکستگی تنه استخوان کف دست جا انداختن بسته و بی حرکت کردن آن با آتل و لار به مدت سه هفته غالباً کافی است. گاه درمان شکستگی استخوان کف دست را نمی توان با روش بسته ثابت کرد که در این صورت جا انداختن آن با جراحی و ثابت کردن آن با پین ارتوپدی ضروری است. در هر صورت ضمن جا انداختن باید مواظب بود که محور استخوان شکسته چرخش پیدا نکند. برای ارزیابی چرخش باید از بیمار بخواهیم که انگشتان را جمع کند که در این صورت همه انگشتان باید به سمت توبروزیته استخوان ناوی باشند و در صورتی که این اتفاق نیفتد دلالت بر چرخش می نماید.

شکستگی کف دست (گردن استخوان)


شکستگی گردن استخوان کف دست بیشتر در اثر ضربه مستقیم مثل مشت زدن به دیوار به وجود می آید و به همین جهت شکستگی گردن استخوان کف دست تحت عنوان شکستگی بوکس بازان هم نامیده می شود و غالباً در پنجمین و دومین استخوان کف دست رخ می دهد. محل شکستگی گردن استخوان کف دست، متورم و دردناک و حرکات مفصلی در انگشت مبتلا محدود و دردناک است. رادیوگرافی، محلشکستگی گردن استخوان کف دست و مقدار جابجایی را نشان می دهد.

درمان شکستگی کف دست (گردن استخوان)


در درمان شکستگی گردن استخوان کف در مواردی که مقدار جابجایی کم باشد بی حرکت کردن مفصل به مدت 3 هفته کافی است ولی اگر زاویه بین تکه های شکسته (Angulation) بیش از 20 تا 30 درجه باشد، جا انداختن شکستگی کف دست و ثابت کردن آن با ناودان گچی یا Pin ضروری است. در درمان شکستگی کف دستلازم به ذکر است که در گردن متاکارپ دوم و سوم هیچ زاویه ای حتی مقادیر کم، قابل قبول نیست ولی در متاکارپ چهارم و خصوصاً پنجم حدود 20 تا 30 درجه زاویه قابل قبول است.

دررفتگی استخوان کف دست و مچ دست


در دررفتگی بین استخوان کف دست و مچ دست که نسبتاً نادر است، استخوان های کف دست به بالا (Proximal) و به طرف پشت دست تغییر مکان پیدا می کنند.

درمان دررفتگی استخوان کف دست و مچ دست


در اکثر موارد می توان درمان دررفتگی بین استخوان کف دست و مچ دست را با روش بسته جا انداخت و پس از آن بی حرکت کردن مفصل به مدت 4 هفته ضروری است.

دررفتگی مفاصل انگشتان


دررفتگی مفاصل انگشتان هم بیشتر در انگشت شست دیده می شود و بعد از آن انگشت پنجم و بندرت سایر انگشتان مبتلا می شوند.

علت دررفتگی مفاصل انگشتان


دررفتگی مفاصل انگشتان غالباً به دلیل راست بودن (Extension) انگشت هنگام برخورد ضربه است که بند اول انگشت را به بالا و پشت (Proximal and Dorsal) تغییر مکان می دهد.

رادیوگرافی به تشخیص آسیب و اینکه آیا همراه با آن آسیب دیگری هم وجود دارد کمک می کند.همچنین رادیوگرافی در تشخیص و درمان شکستگی و دررفتگی استخوان کف دست کمک می کند.

درمان دررفتگی مفاصل انگشتان


درمان دررفتگی مفاصل انگشتان، جا انداختن بسته و بی حرکت کردن آن به مدت 1 تا 2 هفته کافی است.گاه جا انداختن بسته در درمان دررفتگی مفاصل  انگشتان به علت گیر کردن سر استخوان کف دست در کپسول مفصلی (مانند آنچه که باعث گیر کردن دکمه در جادکمه می شود) امکان ندارد که در آن صورت باید با عمل جراحی در دررفتگی مفاصل انگشتان را جا انداخت.