شکستگی و دررفتگی انگشتان دست

انگشت دست یکی از مهمترین اندام های انسان بوده و تشخیص و درمان صحیح شکستگی انگشتان دست اهمیت فراوانی دارد. بدون کارکرد مناسب انگشتان انجام بسیاری از کارهایی را که همه روزه به دستانمان انجام میدهیم میسر نیست.

شکستگی انگشت دست میتواند در هر کدام از سه بند انگشت ایجاد شود. شکستن انگشت دست ممکن است خارج مفصلی یا داخل مفصلی باشد. هر انگشت سه مفصل دارد و خط شکستگی انگشت دست در هر کدام از این مفاصل وارد شود مهم و خطرناک است. شکستگی انگشتان دست باید بسیار به دقت جااندازی شوند تا بدون جابجایی جوش بخورند وگرنه در صورت بد جوش خوردن میتوانند در دراز مدت موجب ساییدگی مفصل شوند. شکستگی انگشتان دست (خارج مفصلی) معمولا بصورت عرضی یا مایل یا مارپیچی هستند. گاهی اوقات بند انتهایی انگشت ممکن است بدنبال اصابت جسم سخت مانند ضربه چکش یا گیر کردن انگشت لای در، خرد شود.

شکستگی بند انگشتان دست


شکستگی بند انگشتان دست (بند اول و دوم) معمولاً در اثر ضربه مستقیم به وجود می آید و غالباً عرضی است اما می تواند به صورت اوبلیک یا اسپیرال نیز باشد.

درمان شکستگی بند انگشتان دست

درمان شکستگی بند انگشتان دست ،جاانداختن به طریق بسته و بی حرکت کردن انگشت به کمکBuddy Taping و آتل ولار به مدت 3 هفته کافی است.

شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی)


شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی) ممکن است در اثر ضربه مستقیم یا غیر مستقیم به هر یک از انگشتان به وجود آید. شکستگی انگشتان دست باعث می شود که محل شکستگی ،متورم و حساس و حرکات آن محدود و دردناک باشد.

درمان شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی)


هدف از درمان شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی)؛ بازگرداندن هر چه بیشتر حرکات مفصلی است؛

درمان غیر جراحی شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی)

درمان غیر جراحی شکستگی انگشتان دست،ثابت کردن انگشت آسیب دیده به انگشت مجاور با نوارچسب و به حرکت در آوردن هر چه زودتر آن است.

عمل جراحی شکستگی انگشتان دست (درون مفصلی)

در شکستگی درون مفصلی انگشتان در مواردی که تکه شکسته بزرگ است و جابجایی دارد می توان آن را با عمل جراحی جا انداخت و با پین ثابت کرد.

دررفتگی انگشتان دست


دررفتگی انگشتان دست بیشتر در مفصل انتهایی انگشتان دیده می شود و بند انتهایی به پشت انگشت تغییر مکان می دهد.

درمان دررفتگی انگشتان دست


درمان دررفتگی انگشتان دست به راحتی با کشش مختصر جا می افتد و بی حرکت کردن انگشت بوسیله انگشت مجاور به کمک Buddy Taping به مدت 2 تا 3 هفته کفایت می کند.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها