شکستگی و دررفتگی کشکک زانو

علت شکستگی کشکک زانو(Fracture ,f the Patella)

1- ضربه مستقیم: زمین خوردن روی زانو ممکن است باعث شکستگی کشکک زانو شود. شکستگی کشکک زانو معمولاً چند تکه ای است و ممکن است با یا بدون جابجایی باشد. رتیناکولوم زانو معمولاً پاره نشده وسالم است.

2- ضربه غیر مستقیم: به سبب انقباض ناگهانی عضله چهار سر در حالی که زانو خمیده است باعث شکستگی کشکک زانو می شود. شکستگی کشکک زانو معمولاً عرضی است ولی تیناکولوم پاره و باعث جد شدن قطعات شکسته می شود. بیمار قادر به راست کردن زانو و بلند کردن اندام شکسته نیست.

نشانه های شکستگی کشکک زانو

در مشاهده شکستگی کشکک زانو ، زانو متورم است و خونمردگی در اطراف آن وجود دارد. در مواردی که علت شکستگی کشکک زانو ضربه مستقیم باشد، زخم و یا خراش جلدی معمولاً وجود دارد. در لمس، مایع در مفصل وجود دارد و در صورتی که تکه های شکسته از هم جدا شده باشد شکاف بین آن ها لمس می شود.

حرکات زانو فوق العاده دردناک و محدود است. رادیوگرافی به تشخیص شکستگی کشکک زانو و نوع آن کمک می کند. شکستگی کشکک زانو را باید از کشکک دو تکه (Bipartate Patella) که معمولاً دو طرفه است افتراق داد.

درمان شکستگی کشکک زانو

1- درمان شکستگی کشکک زانو در مواردی که شکستگی زانو بدون جابجایی باشد و یا جابجایی کمتر از 2 تا 4 میلیمتر باشد بعد از تخلیه خون درون مفصل، گچ استوانه ای گرفته می شود. برای درمان شکستگی کشکک زانو، ورزش های ایزومتریک ،عضله چهار سر باید زودتر شروع شوند. 3 تا 4 هفته بعد گچ را بر می دارند و حرکات اکتیو وپاسیو زانو برای خم شدن آن شروع می شود.

2-در درمان شکستگی کشکک زانو صورتیکه شکستگی عرضی با جابجایی باشد همچنین قطعات شکسته بزرگ بوده و چند قطعه ای نباشد، قطعات شکسته را با جراحی شکستگی زانوی باز جا نداخته و با پیچ و یا پین ظریف (Kwire9) ثابت می کنیم.

3- در درمان شکستگی کشکک زانو چند تکه ای با جابجایی در صورتی که یکی از تکه های شکسته شده بزرگ باشد، تکه های کوچک را بر می دارند و وتر عضله چهار سر را به تکه شکسته بزرگ می دوزند. گاه به دلیل خرد شدن شدید و کوچک بودن قطعه ها امکان ثابت کردن آنها وجود ندارد و لازم است تمام کشکک برداشته شود (Patellec,tmy).

دررفتگی کشکک زانو (Disl,cati,n ,f the Patella)

دررفتگی و یا نیمه دررفتگی کشکک زانو معمولاً به علت ضربه مستقیم روی آن در حالی که زانو خم شده است و عضله چهار سر منقبض نیست به وجود می آید. دررفتگی کشکک زانو معمولاً به طرف بیرون است و ممکن است خودبخود جا بیفتد.

نشانه های دررفتگی کشکک زانو

در مشاهده دررفتگی کشکک زانو، تغییر شکل زانو مشهود است. کشکک در کناره بیرون زانو قرار گرفته است. در لمس دررفتگی کشکک زانو ،خون در مفصل زانو وجود دارد و کناره درونی آن حساس است. حرکات زانو چه اکتیو و چه پاسیو وجود ندارد. در رادیوگرافی استخوان کشکک زانو در محل آناتومیک خود قرار ندارد و معمولاً به سمت لترال جابجا شده است.

در مواردی که کشکک دررفته خود به خود جا افتاده باشد، نیز انباشته شدن خون در زانو و حساسیت در کناره داخلی کشکک وجود دارد. دررفتگی کشکک زانو از دررفتگی مکرر کشکک متمایز است.

درمان دررفتگی کشکک زانو

درمان دررفتگی کشکک زانو جا انداختن دررفتگی می باشد که غالباً احتیاج به بی هوشی ندارد و با فشار دادن کشکک به طرف داخل جا می افتد. بعد از جا افتادن دررفتگی و درمان دررفتگی کشکک زانو درد بیمار از بین می رود و حرکات زانو به راحتی انجام می گیرد. ثابت کردن زانو پس از جا انداختن با گچ استوانه ای به مدت 4 هفته ضروری است. در مدتی که زانو در گچ است، حرکات ایزومتریک عضله چهار سر به طور مرتب باید انجام گیرند.

عوارض دررفتگی کشکک زانو

عود مکرر از عوارض درمان دررفتگی زانو است که احتیاج به جراحی ترمیمی دارد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها