علائم و نشانه های بیماری کیفوز

مشکل اصلی این بیماران کیفوز  (قوز ستون فقرات به جلو، قوز پشتی) هنگام مراجعه دفورمیتی یا درد است معمولاً محل درد این بیماران بر محل کیفوز  (قوز ستون فقرات به جلو، قوز پشتی) آنان منطبق است اگرچه می تواند درد در قسمت پایینی کمر نیز حس شود، ولی در صورت درد کمر در کیفوز شوئرمن حتماً باید احتما اسپوندیلولیز (Spondylolysis) را در مهره های پایینی کمر رد کرد. درد در این افراد با فعالیت بدتر می شود ولی معمولاً پس از پایان رشد اسکلتی درد کاهش یافته یا از بین می رود. در معاینه در مشاهده کیفوز شدید در ناحیه پشتی همراه لوردوز جبرانی در ناحیه کمری مشهود است. سفتی عضلات هامسترینگ و پکتورالیس در این افراد شایع است به نحوی که در اغلب موارد Straight Leg Raising (SLR) با توجه به سفتی عضلات همسترینگ به میزان بیش از 60 درجه میسر نیست.

یکی از نشانه های کیفوز  (قوز ستون فقرات به جلو، قوز پشتی) این است که صفحه رشد در مهره مبتلا نامنظم و قطعه قطعه می شود و ارتفاع جسم مهره ای در سه مهره متوالی در جلو کمتر از عقب است. غالباً در مهره های مبتلا گره اشمورل (Schmorl’s Node) وجود دارد. (Schmorl’s Node در واقع فتق دیسک مهره داخل تنه مهره می باشد) قوس طبیعی مهره های پشتی افزایش یافته است (بیش از 45 درجه)