علت بیماری های ستون فقرات

آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که گاه فشار وارد شده به ستون فقرات قبل از پاره شدن دیسک منجر به کلاپس تیغه بالا و پایین جسم مهره ای می گردد. فشار وارده به قسمت مرکزی دیسک به اطراف یعنی به قسمت محیطی آن منتقل می گردد. با توجه به شکل مارپیچی الیاف قسمت محیطی دیسک کمر از قدرت تحمل نسبتاً زیادی برخوردار است.

مفاصل بین مهره ای در هر مهره 2 عدد در بالای مهره و 2 عدد در پایین مهره وجود دارند و از نوع مفاصل حقیقی و کامل سینویال هستند و از سطوح مفصیلی پوشیده از غضروف، رباطهای مفصلی و پرده سینویال تشکیل گردیده اند.

این مفاصل نظیر سایر مفاصل سینویال بدن ممکن است دچار بیماریهای گوناگون نظیر بیماری های التهابی، دژنراتیو و غیره گردند. این مفاصل با دیسک بین مهره ای با هماهنگی خاصی حرکات ستون فقرات را تأمین می نمایند.

هر گونه اشکال در حرکات این مفاصل به طور ثانوی باعث وارد آمدن فشار زیادتری روی دیسک بین مهره ای می گردد. به همین ترتیب پیدایش هر نوع ضایعه در دیسک بین مهره ای به طور ثانوی باعث پیدایش تغییراتی در این مفاصل می شود.