عمل میکروسکوپی دیسک کمر

جراحی میکروسکوپی فتق دیسک بدین صورت می باشد که جراح یک برش ۱ تا ۲ سانتیمتری در پوست روی دیسک مربوطه می زند و بعدا با کمک ابزارهای مخصوص و میکروسکوپ فتق دیسک را خارج و عصب مربوطه را آزاد می کند.عمل میکروسکوپی دیسک کمر

این جراحی بر حسب محل فتق دیسک و وزن و قامت بیمار ۲۵ تا۶۰ دقیقه طول می کشد. بیمار جراحی شده باید حدود ۳ تا ۴ ساعت استراحت مطلق بکند و در تخت بیمار بماند. بعد از این زمان بیمار می تواند به کمک پرستار برای مدت کوتاهی به دستشویی برود.

وضعیت بیمار بعد از عمل فتق دیسک


مریض باید روز بعد از جراحی,به مدت ۱۵ دقیقه قدم بزند و بعد از این مدت دوباره به مدت ۱ ساعت روی تخت استراحت کند.

بسته به نوع جراحی, بیماران می توانند روز بعد از جراحی هنگام غذاخوردن بمدت ۱۰-۱۵ دقیقه روی صندلی بنشینند. بیماران جرّاحی شده می توانند هر روز ۵ دقیقه بیشتر از روز قبل قدم بزنند یا بنشینند. معمولا نخ بخیه یک هفته بعد از جراحی کشیده می شود.

بیماران باید بعد از مرخص شدن از بیمارستان بمدت ۴ تا ۶ هفته از کارهای بدنی و بلند کردن اشیاء سنگینتر از ۵ کیلوگرم اجتناب کنند. افرادی که شغلشان رانندگی می باشد باید بمدت ۲٫۵ تا ۳ ماه از شغلشان صرفنظر کنند.عمل  میکروسکوپی دیسک کمر

بیماران جراحی شده باید سعی کنند وزن اضافه شان را کم کنند و مرتبا نرمشهای مخصوصی برای قوی کردن عضلات شکم و کمر انجام بدهند.حدود ۷۵ درصد بیماران جرّاحی شده بوسیله میکروسکوپ دردشان را از دست میدهند و از نتیجه جراحی دیسک خیلی راضی هستند.عمل  میکروسکوپی دیسک کمر

حدود ۱۵ درصداز این بیماران جراحی شده بعضی موارد هنوز از کمردرد و بندرت از درد پا می نالند. ۱۰ درصد باقیمانده از این بیماران جرّاحی شده می گویند درد آنها بعد از عمل دیسک تغییری نکرده و یا حتی بیشتر شده است.