نشانه های اسکولیوز ایدیوپاتیک (idiopathic scoliosis)

اسکولیوز (انحراف ستون فقرات) ایدیوپاتیک دردناک نیست. معمولاً مادر متوجه غیر قرینه بودن شانه ها یا قفسه سینه فرزند خود می شود و بیمار با شکایات برجسته بودن یک طرف شانه و یا قرینه نبودن ستون فقرات مراجعه می کنند. یادتان باشد که اگر اسکولیوز (انجراف ستون فقرات) دردناک باشد باید به فکر علل دیگر مانند تومور باشیم. این تغییر شکل شامل گود افتادن خط کمری و نامتقارن شدن آن، برآمدگی یک طرفه دنده ها و شانه همان طرف، بالا قرار گرفتن شانه و به طور کلی نا متقارن بد شکل شدن تنه است.

در معاینه، ابتدا بیمار را در حال ایستاده مشاهده می کنیم. برجستگی دنده ها و شانه را در دو طرف مقایسه می کنیم. برآمدگی شانه ها و تقارن آنها را مورد دقت قرار می دهیم، هر نوع انحراف در انحناهای طبیعی ستون مهره ای مانند برجستگی پشتی و گودی کمر را ملاحظه می کنیم و بالاخره با استفاده از شاقول، انحراف ستون مهره ای را جستجو می کنیم (در حالت طبیعی اگر طناب شاقول را در بالا روی برجستگی پس سری گذاشته و آویزان کنیم انتهای شاقول باید در محاذات چین دو کفل قرار گیرد.)

بیمار را به جلو خم می کنیم (forward bending) در حالیکه دست ها کشیده و در جلو قرار دارند. سپس وی را از عقب و جلو نگاه می کنیم تا ببینیم برآمدگی شانه و دنده ها در یک طرف بیشتر می شود یا خیر. این آزمون به نام آزمون آدامز (Adams Test) معروف است و برای تشخیص اسکولیوز روش مناسبی است. بیمار را در وضعیت نشسته و خوابیده روی شکم معاینه می کنیم و در صورتی که تغییر در انحراف بوجود آید یادداشت می کنیم. پس از معاینه ستون مهره ای معاینه کامل بدنی از بیمار به عمل می آید. پوست بدن نیز از نظر وجود لکه های شیر قهوه ای بررسی م شود و در پایان از بیمار در حالت های مختلف عکسبرداری و پرتونگاری می شود.

نشانه های اسکولیوز (انحراف ستون فقرات) ایدیوپاتیک

در عکس زاویه انحراف را اندازه گیری می کنیم. جهت این اندازه گیری انحنا را در عکس مشخص می کنیم. خطی به موازات بالاترین مهره در انحنا می کشیم. سپس دو خط عمود بر آنها می کشیم و زاویه بین این دو خط نمایان گر Cobbs angle می باشد.

برجستگی قفسه سینه (پکتوس کاریناتوم، سینه کبوتری یا سینه کفتری) بدشکلی‌ای در ناحیه قفسه سینه است که در اثر آن غضروف دنده و استخوان جناغ سینه (استرنوم) برآمده می‌شود. موارد خفیف نیازی به درمان ندارد، اما موارد متوسط تا شدید را می‌توان با موفقیت با بریس درمان کرد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها