نشانه های شکستگی گردنی

نشانه های شکستگی گردنی


  • گردن درد شدید
  • تجمع مايع اطراف شکستگی
  • حساسيت محل شکستگی
  • بی حسی

شکستگی گردنی را تشخيص می دهد تا زمانی که تشخيص قطعی برای بيمار

 MRI تست X-Ray پزشک با آزمايشاتی شامل

گذاشته نشده گردن را بی حرکت و ثابت نگه می داريم

 صدمه عصبی حادث شده بستگی به محل درگيری و نزديکترين مهره دارد

دومين دليل شايع بيماری های تخريبی گردن آرتريت گردن است

افزايش سن و يا حوادث ممی تواند منجر به تخريب غضروف مفصلی شود

 اين تغييرات به تدريج فاصله مهره های گردنی را

کم کرده و منجر به فشار رو ی طناب نخاعی می شود و اعصاب ملتهب منجر به درد گردن می شود

با توجه به اينکه مهره ها

در حال تخريب می باشند کوچک ترين آسيب به گردن باعث بروز علائم می شوند

 علائم 


  • درد مزمن گردن
  • ضعف عضلانی و بی حسی
  • محدوديت حرکتی
  • سردرد
  • عدم تعادل