چه گزينه های درمانی برای درد گردن وجود دارد؟

شکستگی های گردنی

شکستگی های کوچک نياز به پوشاندن آتل های گردنی دارند تا زمانی که درد بهبود پيدا می کند استفاده از داروهایNSAIDS

مثل آسپرين در کاهش گردن درد و التهاب کوک کننده است

آرتريت گردنی برای کاهش بيشتر آرتريت های گردنی نياز به درمانهای محافظتی دارند مثل استراحت گردن و استفاده از داروهایNSAIDS

درد و التهاب و همچنين تزريق اپيدورال استروئيدی به داخل گردن

عمل برای آرتريت گردنی و تصيه شده است

. اين عمل شامل برداشتن قسمتی از مهره استخوانی برای کاهش فشار روی طناب

نخاعی است

شکستگی های حاد
شکستگی های حاد نيازمند دخالت جراحی و برگرداندن مهره ها به مکان اصلی خود می باشد

با استفاده از آتل مهره ها را در يک رديف قرار می دهند و تکه های شکستگی و ترک با استفاده از سيم و پيوند استخوانی بهبود

می يابند

و در نهايت عمل جراحی برای حذف يک قسمت از مهره استخوانی و کاهش فشار روی طناب نخاعی مورد استفاده

قرار می گيرد

پزشک با حذف قسمتی از ديسک مههر ای شکافی را برای دستيابی به نخاع گردنی در پشت گردن ايجاد می کن

بعد از حذف ديسک مهره ای جراح مهره بالايی و پايينی را به يکديگر محکم می کند

محدوديت گردنی ايجاد شده باعث کاهش ددر و فشار می شود

در طی عمل جراحی پزشک ابتدا فاصله بين مهره ها را زياد و بعد با يک پيوند استخوانی آن را محدود می کند

صفحات فلزی می تواند باعث استحکام دو چندان شوند

. در طی زمان بهبودی پيوند استخوانی و مهره کامل شده و باعث

چسبندگی می شود که می تواند تا حدودی محدوديت حرکتی ايجاد کند