گودی کمر در بالغین

گودی کمر زیاد دربزرگسالان که عمدتاً ممکن است به دلیل چرخش قدامی لگن و یا عدم توازن فعالیت عضلات اطراف ستون مهره ها باشد، صرف نظر از خود، که مشکل و تاثیراتی را در زیبایی ظاهری بدن دارد. باعث به هم خوردن راستایی ستون مهره ها و قوسهای پشتی و حتی گردنی گردیده و جهت جبران، سبب خمیدگی پشت و حرکت رو به سمت جلو می گردد. از سوی دیگر به دلیل انتقال خط وزن و مرکز ثقل به سمت جلو، نیروهای عمدی بیشتری به قدام زانو وارد شده و نیز فشار عمومی به پنجه و پاشنه نیز افزایش می یابد. بنابراین این اختلال ساختاری، شخص را بسیار مستعد آسیب در ستون مهره ها بصورت سرخوردگی های مهره های پایین کمری و نیز دردهای بالای شانه و حتی درد زانو می نماید. در چنین شرایطی در بزرگسالان هدف درمانی، اصلاح استخوانی ستون مهره ها نمی باشد (به دلیل اتمام سن رشد استخوانی) بلکه هدف، تنظی راستاها و جلوگیری از آسیب به کمک درمان گودی کمر ترکیبی توانبخشی مشتمل بر استفاده از انواع پریس ها همراه با حرکات اصلاحی می باشد که در یک نیم کامل توانبخشی ارائه می گردد. بنابراین گودی کمر زیاد را جدی بگیرد و براحتی از کنار آن نگذرید. چرا که پیشگیری در مواردی که هنوز علائم کمردرد و پا درد ایجاد نشده است بسیار راحت تر می باشد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها